مونه دانه دست نخورده آفتابگردان

و همکاران (1998) مجموعه ای از 387 نمونه دانه دست نخورده تخمه آفتابگردان سنقری را برای پروفایل اسیدهای چرب مورد بررسی قرار داد. نتایج آنها نشان داد که اسید پالمیتیک در محدوده 3 تا 35.5 درصد برای دانه های کامل و 3.9 تا 35.8 درصد برای دانه های پوست کنده یافت می شود.

اسید پالمیتولئیک در محدوده 0.0 تا 8.6 درصد و 0.0 تا 9 درصد، اسید استئاریک در محدوده 1.4 تا 30.3 درصد و 1.7 تا 28.5 درصد، اسید اولئیک در محدوده 7.7 تا 90.7 و 9.1 تا 90.5 درصد و اسید لینولئیک مشاهده شد.

در محدوده 1.8 تا 74.5 و 1.9 تا 64.4 تخمه آفتاب گردان خام مزمز درصد مشاهده شد.

فیاض و احمد (2003) درصد اسید پالمیتیک را در محدوده 57/6 تا 67/7 در هیبریدهای مختلف آفتابگردان گزارش کردند. جیمیزون و باگمن (1922) نتایج متفاوتی برای پروفایل اسیدهای چرب یافتند. درصد اسید پالمیتیک و اسید استئاریک در محدوده 7.92 تا 84.91 درصد و 7.25 تا 74.90 درصد مشاهده شد.

درصد اسیدهای لینولئیک و اولئیک 63.3 درصد اسید لینولئیک و 36.7 درصد اسید اولئیک محاسبه شد.

تفاوت در نتایج ممکن است به دلیل شرایط خاک باشد و همچنین به دلیل اینکه مطالعه بسیار قدیمی است، روش های تحلیلی بسیار قدیمی و متفاوتی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

آب و هوا و تغییرات فصلی نیز بر محتوای چربی دانه های تخمه آفتابگردان ممتاز تأثیر می گذارد.

Demurin و همکاران (2000) به این نتیجه رسیدند که محتوای اسید اولئیک اساساً تحت تأثیر دما در طول رشد بذر است. هر 18 درجه سانتیگراد افزایش دما منجر به افزایش حدود 2 درصدی اسید اولئیک می شود.

آنها همچنین یک همبستگی منفی قوی بین درصد اولئیک و لینولئیکا اسید گزارش کردند. فنوتیپ اسید اولئیک کم اساساً لینولئیک بالا خواهد بود. احمداند حسن (2000) نیز انباشت روغن بیشتر تخمه آفتابگردان چینی زاهدان در دمای بالا و کاهش در دمای پایین را گزارش کرد.

توماس (2000) گزارش داد که چربی به عنوان حامل آنتی اکسیدان قوی آلفاتوکوفرول، در عین حال دارای اثر پرواکسیدانی است زیرا مستعد اکسیداسیون هستند، بنابراین علاقه علمی در رابطه بین آلفا توکوفرول و اسیدهای چرب در مواد غذایی مختلف است.

  • منابع:
    1. Nutritional and therapeutic potential of sunflower seeds: A review
  • تبلیغات: 
  1. گونه ای از روکش صندلی که به زین اسب تبدیل می شود!
  2. با استفاده از روشهای جدید هرگز پیر نشوید
  3. قهوه فرانسوی که برای همه مفید است
  4. آیا بدون دست گل هم می توان به مراسم خواستگاری رفت

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.